The words of Leader Velupillai Pirabaharan

Velupillai Prabhakaran – Leader of Tamil Eelam

We cannot be subdued

அச்சம் என்பது மடமையடா
அஞ்சாமை திராவிடர் உடமையடா
ஆறிலும் சாவு நூறிலும் சாவு
தாயகம் காப்பது கடமையடா

வாழ்ந்தவர் கோடி மறைந்தவர் கோடி
மக்களின் மனதில் நிற்பவர் யார்
மாபெரும் வீரர் மானம் காப்போர்
சரித்திரம் தனிலே நிற்க்கின்றார்

Kaviarasu Kannadasan

“We launched our struggle for self determination and political independence because of the systematic oppression of our people by the Sri Lankan state… It is the Sri Lanka government which has failed to learn the lessons from the emergence of the struggles for self determination in several parts of the globe and the innovative structural changes that have taken place… We are not warmongers who love violence. We want a permanent, stable and honourable peace…. One day, when our enemy knocks at our doors for peace, we will extend the hand of friendship.” (Velupillai Pirabaharan, leader of Tamil Eelam, 1992)

“The waves of sympathy that sweeps across Tamil Nadu whenever Eelam Tamils are repressed has always been a deterrent to our ruthless enemy and a great source of hope and relief to our aggrieved people. It also impresses upon the world that the Eelam Tamils are not alone and without support.” (Message to the people and leaders of Tamil Nadu, December 1995)

“This is our land, the land in which we were born, grew and live, the land which bears the foot prints of our forefathers, the land in which our culture and history are rooted…The LTTE will not participate in peace negotiations imposed at the point of a gun …This is the message we wish to address to the Chandrika regime” (Maha Veera Naal Address – November 1995)

“During our long journey towards liberation we have crossed rivers of fire. It is our commitment to the cause that sustained us during these violent upheavals. The cause we have charted to fight for the right to self-determination of our people is right, fair and just. From the beginning up to now, we are resolutely committed to our cause. Our cause is our towering strength. It is because of our firm commitment to our cause we have our importance, individuality and history” (Maha Veera Naal Address – November 1996)

Our tradition of venerating martyrs as war heroes has always irritated the Sinhala chauvinist state. ….they feel that this tradition has become a source of inspiration to the Tamil freedom movement. Impelled by this hostile attitude, they committed a grave crime that deeply offended the Tamil nation.….. The enemy forces committed the unpardonable crime of desecration, disrupting the spiritual tranquillity of our martyrs. Their war cemeteries underwent wanton destruction, their tomb-stones up-rooted and flattened and their memorials erased without a trace. … This act cannot be dismissed as a wanton display of an occupying army. This is a grave act of terrorism which has left an indelible stain in the soul of the Tamil nation.” (Maha Veera Naal Address – November 1997)

“Our struggle shines as a superb paradigm of women’s ability to accomplish anything. So that our race may honor humanness which is beyond masculinity and femininity, womankind is extending its hand of love and friendship. Only when man as a gender grasps this loving hand with deep awareness will equality between men and women be a reality.” (Women’s International Day Message – March 1996)

“We are a movement fighting for liberation. We are not an ordinary group which stands abjectly in askance of concessions…Our goal is that we should live with honour peace, safety and freedom in our home soil, our own soil which historically belongs to us. This is our national aspiration.” ( Maha Veera Naal Address – November 1994)

“குடும்பத்தைத் துறந்து கல்வியை துறந்து, சுதந்திரம் என்ற இலட்சியற்காக தமது உயிரையும் துச்சமாக மதித்து போராட்டக் களத்தில் குதித்திருக்கின்றார்கள். இவர்களை ஆயுதப் போராட்டப் பாதைக்குத் தள்ளியது சிங்கள அரச பயங்கரவாதமே யன்றி வேறொன்றும் இல்லை” – Velupillai Pirabaharan, Leader of Tamil Eelam

‘Perform your duty without regard to the fruits of action’, says the Bhagavad Gita. I grasped this profound truth when I read the Mahabharata. When I read the great didactic works, they impressed on me the need to lead a good, disciplined life and roused in me the desire to be of service to the community.  Above all, Subhash Chandra Bose’s life was a beacon to me, lighting up the path I should follow. His disciplined life and his total commitment and dedication to the cause of his country’s freedom deeply impressed me and served as my guiding light. (How I became a freedom fighter – Interview, April 1994)

“..பயம் என்பது பலவீனத்தின் வெளிப்பாடு. கோழைத்தனத்தின் தோழன். உறிதியின் எதிரி. மனித பயங்களுக்கெல்லாம் மூலமானது மரண பயம். இந்த மரணபயத்தைக் கொன்று விடுபவன்தான் தன்னை வென்று விடுகிறான். அவன் தான் தனது மனச்சிறையிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான்.” Velupillai Pirabaharan, Leader of Tamil Eelam

“We are fully aware that the world is not rotating on the axis of human justice. Every country in this world advances its own interests. It is the economic and trade interests that determine the order of the present world, not the moral law of justice nor the rights of people. International relations and diplomacy between countries are determined by such interests. Therefore we cannot expect an immediate recognition of the moral legitimacy of our cause by the international community.” (Maha Veera Naal Address – November 1993)

“The historical storm of the liberation struggle is uprooting age old traditions that took root over a long period of time in our society… The ideology of women liberation is a child born out of the womb of our liberation struggle… The Tamil Eelam revolutionary woman has transformed herself as a Tiger for the liberation of our land and liberation of women.” (Women’s International Day Message – March 1993)

Velupillai Pirabaharan “The strength of our struggle arises from the fierce determination of our fighters. Their firm commitment and their courage to act without the fear of death are the force and resource of our struggle. The whole world is providing arms and funds to our enemy. We are not begging from the world… We stand firm on our own legs, on our own soil, on our own people and fight with our own hands. .. Since we are firmly rooted in our own strength we stand upright without bowing to the pressures of others.” (Maha Veera Naal Address – November 1992)

Our women are seeking liberation from the structures of oppression deeply embedded in our society. This oppressive cultural system and practices have emanated from age old ideologies and superstitions. Tamil women are subjected to intolerable suffering as a consequence of male chauvinistic oppression, violence and from the social evils of casteism and dowry.” (Women’s International Day Message – March 1992)

“Today, we cherish the memory of a great martyr and salute her supreme sacrifice. Mother Poopathi has earned our highest esteem as one of the noble martyrs who have become legends in the history of our liberation struggle. As a woman, as a mother, as the maternal head of the family, Poopathi amma transcended her ordinary life and the bonds of existential attachment in sacrificing her life for the emancipation of her nation. ..Our people are our mountains. As long as the power of the people is behind us, we can face any challenges” (Annai Poopathy’s Fast for Freedom – Second Anniversary Message – March 1990)

“நாம் இனத்துவேஷிகள் அல்லர். போர் வெறிகொண்ட வன்முறையாளர்களும் அல்லர். நாம் சிங்கள மக்களை எதிரிகளாகவோ விரோதிகளாகவோ கருத வில்லை. சிங்கள பண்பாட்டை கெளரவிக்கின்றோம். சிங்கள மக்களின் தேசிய வாழ்வில், அவர்கலளது சுதந்திரத்தில் நாம் எவ்விதமும் தலையிட விரும்பவில்லை. நாம் எமது வரலாற்று தாயத்தில் ஒரு தேசிய மக்கள் இனம் என்ற அந்தஸ்துடன், நிம்மதியாக, சுதந்திரமாக, கொரவத்துடன் வாழ விரும்புகிறோம்.

We are not chauvinists. Neither are we lovers of violence enchanted with war. We do not regard the Sinhala people as our opponents or as our enemies. We recognise the Sinhala nation. We accord a place of dignity  for the culture and heritage of the Sinhala people. We have no desire to interfere in any way with the national life of the Sinhala people or with their freedom and independence. We, the Tamil people, desire to live in our own historic homeland as an independent nation, in peace, in freedom and with dignity.” – Velupilllai Pirabaharan, Leader of Tamil Eelam

“இயற்கை எனது நண்பன், வாழ்க்கை எனது தத்துவ ஆசிரியன், வரலாறு எனது வழிகாட்டி.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s